Khemraj, Krishnadas

Śrī Skanda Purāṇam Māheśvara Khaṇḍam Edited by Khemraj, Krishnadas - Reprint - Delhi Nag Publishers 2003 - 256 p. 14 cm.

Devanagari

hardbound

81-7081-001-9